Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania - národný projekt


Education teaching staff of kindergartens as part of education
reform - a national project


   Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava