Edukačný portál >
Vzdelávací program

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Kategória: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Skratka: PAV
Platnosť od: 1. 6. 2012
Platnosť do: 1. 10. 2019
Rozsah v hodinách:   60
Počet dní vzdel.: 5
 

 

Program kontinuálneho vzdelávania

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov

predprimárneho vzdelávania

 

 

 


 Názov vzdelávacieho programu:

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávaniaZdôvodnenie vzdelávacieho programu

Potreba prípravného atestačného vzdelávania vyplýva zo zákona  NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (ďalej len „zákon“). Každý pedagogický zamestnanec na kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec sa môže po splnení požiadaviek zákona a súvisiacich právnych predpisov prihlásiť na prípravné atestačné vzdelávanie.

Naplánované ciele vzdelávacieho programu umožňujú účastníkom pripraviť projekt atestačnej práce a zrealizovať potrebné kroky pre napísanie atestačnej práce k I. atestácii. Vzdelávací program je pripravený v intenciách rozvoja kompetencií vychádzajúcich z profesijných štandardov pre podkategóriu učiteľ predprimárneho vzdelávania.

Návrh programu kontinuálneho vzdelávania vytvára predpoklad pre implementáciu reformných a inovatívnych prvkov do systému výchovy a vzdelávania. V programe sú zahrnuté aktivity, ktoré vedú k získaniu kompetencií napísať atestačnú prácu k I. atestácii a tým preukázať kompetencie pre kariérový stupeň pedagogický zamestnanec s I. atestáciou.

Prípravné atestačné vzdelávanie uskutočňuje poskytovateľ podľa § 49 ods. 3 zákona, u ktorého sa na vykonanie atestácie pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec prihlási na vykonanie atestácie. Prípravné atestačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 vyučovacích hodín, z toho prezenčnou formou najmenej 36 vyučovacích hodín, ak ide o prípravu na vykonanie prvej atestácie.

Obsah prípravného atestačného vzdelávania pedagogických zamestnancov je vymedzený obsahom atestácie a požiadavkami na atestačnú prácu. Obsah prípravného atestačného vzdelávania k I. atestácii je v súlade s obsahom prvej atestácie, ktorá je zameraná na uplatnenie tvorivých skúseností pedagogického zamestnanca pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti podľa § 30 zákona a podľa vymedzených profesijných štandardov jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov.

Obsah prípravného atestačného vzdelávania k I. atestácii nadväzuje na vymedzené tematické okruhy pre podkategóriu pedagogických zamestnancov - učiteľ predprimárneho vzdelávania. Tematické okruhy pre prvú atestáciu pre podkategóriu učiteľ pre predprimárne vzdelávanie sú určené Metodicko-pedagogickým centrom a schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prípravné atestačné vzdelávanie sa vzťahuje na vykonanie jednej atestácie, ktorú absolvent prípravného atestačného vzdelávania vykoná v lehote do dvoch rokov od ukončenia prípravného atestačného vzdelávania.

 

Druh kontinuálneho vzdelávania

Aktualizačné vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie

 

Forma kontinuálneho vzdelávania

Kombinovaná - prezenčná a dištančná

 

Ciele vzdelávacieho programu

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:

Pripraviť učiteľa predprimárneho vzdelávania na vykonanie atestácie v zmysle paragrafu 50 zákona.

 

Špecifické ciele:

Účastník po absolvovaní vzdelávania bude vedieť navrhnúť projekt svojej atestačnej práce na prvú atestáciu. Procesy učenia sa účastníka vzdelávania smerujú k týmto špecifickým cieľom:

1.       Identifikovať problematiku a vybrať tému svojej atestačnej práce

2.       Formulovať a zdôvodniť cieľ svojej atestačnej práce

3.       Navrhnúť a zdôvodniť projekt a štruktúru svojej atestačnej práce

 

Kompetencie z profesijného štandardu, ktoré si absolvent prostredníctvom programu kontinuálneho vzdelávania zdokonalí:

·         reflektovať a hodnotiť vlastnú pedagogickú činnosť v spolupráci, vedieť si  stanoviť ciele profesijného rozvoja na základe vlastných vzdelávacích potrieb a potrieb školy, využívať možnosti kontinuálneho vzdelávania

·         vedieť využívať vzájomné pozorovanie výchovno-vzdelávacieho procesu  a konzultácie, hodnotenie medzi kolegami

·         vedieť používať a overovať akčným skúmaním vplyv výsledkov pedagogického výskumu z pohľadu ich využitia a praktickosti pre vlastného výchovno-vzdelávacieho procesu s aktívnou účasťou detí.

 

Obsah vzdelávacieho programu

Modul 1: Výber témy pre písanie práce k I. atestácii

Téma

Časový rozsah

prezenčne

dištančne

1.1    Ciele prípravného atestačného vzdelávania. Proces tvorby atestačnej práce (prečo, o čom, ako písať atestačnú prácu)

4

0

1.2    Identifikácia odborno-metodického problému pedagogickej činnosti – témy atestačnej práce (problematiky, ktorú chce pedagogický zamestnanec v atestačnej práci riešiť – autodiagnostika, diagnostika)

1.3    Zaradenie identifikovanej témy do tematického okruhu (teoretické vymedzenie tematických okruhov pre jednotlivé kategórie PZ)

1.4    Informačná príprava – prieskum literatúry, pojmové vymedzenie a objasnenie z pohľadu súčasných trendov v pedagogickej teórii.

 

Dištančná úloha: Identifikujte odborno-metodický problém pedagogickej činnosti a spracujte základné vymedzenie kľúčových pojmov.

Výstupy: Identifikovaný odborno-metodický problém pedagogickej činnosti a vymedzené kľúčové pojmy.

Spätná väzba: písomne od lektora a ústne zovšeobecnenie výstupov a diskusia k nim

10

 

 

8

SPOLU

14

8

 

Modul 2: Výber metodiky pre riešenie odborno-metodického problému a štruktúra atestačnej práce

Téma

Časový rozsah

prezenčne

dištančne

2.1    Spätná väzba a diskusia k riešeniu dištančnej úlohy

4

0

2.2    Cieľ atestačnej práce a metodika riešenia vybranej témy (určenie spôsobu, výber alebo zostrojenie nástrojov, určenie spôsobu vyhodnocovania a interpretácie údajov) – riešenie odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti

2.3    Projekt riešenia odborno-metodického problému pedagogickej činnosti

2.4    Orientačná štruktúra atestačnej práce (úvod, hlavná časť, záver, bibliografia, prílohy) a kritériá hodnotenia atestačnej práce

 

Dištančná úloha: Navrhnite projekt riešenia odborno-metodického problému pedagogickej činnosti a štruktúry atestačnej práce

Výstupy: Projekt riešenia odborno-metodického problému pedagogickej činnosti, štruktúra atestačnej práce

Spätná väzba: písomne

 

 

10

 

 

 

 

16

SPOLU

14

16

 

Modul 3: Formálna stránka atestačnej práce

Téma

Časový rozsah

prezenčne

dištančne

3.1     Formálna stránka atestačnej práce (rozsah, úprava záverečných písomných prác a bibliografické odkazy)

4

0

3.2     Požiadavky na záverečnú prezentáciu pred účastníkmi a lektorom vzdelávania (obsahom prezentácie je projekt a štruktúra atestačnej práce)

4

0

SPOLU

8

0

Témy v rámci jednotlivých modulov môžu byť aktualizované s ohľadom na zmeny v systéme vzdelávania a tematické okruhy v rozsahu maximálne do 30 % hodinovej dotácie modulu pri dodržaní cieľov modulu.

Rozsah a trvanie vzdelávacieho programu

Rozsah vzdelávacieho programu 60 hodín - prezenčne 36 hodín a dištančne 24 hodín.

Trvanie vzdelávacieho programu

10 mesiacov

Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov, kariérový stupeň, kariérová pozícia:

Kategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ

podkategória:

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

 

Kariérový stupeň:

samostatný pedagogický zamestnanec

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre uvedenú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Riaditeľ školy na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a kariérového stupňa.

Ak riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a kariérového stupňa, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.

Do prípravného atestačného vzdelávania bude zaradený každý pedagogický zamestnanec patriaci do cieľovej skupiny v podkategórii učiteľ pre predprimárneho vzdelávania, kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec,  ktorý o to požiada formou písomnej prihlášky a ktorý sa k termínu podania prihlášky preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

Formu ukončenia vzdelávania: záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania. Tento vzdelávací program nie je možné ukončiť podľa § 35 ods. 6 zákona.

Požiadavky na ukončovanie vzdelávania: 

1.       Absolvovanie min. 80 % prezenčného vzdelávania doložené podpisom na prezenčných  listinách.

2.       Spracovanie úloh z dištančnej formy vzdelávania v písomnej forme:

·         Identifikovaný odborno-metodický problém pedagogickej činnosti a vymedzené kľúčové pojmy

·         Projekt riešenia odborno-metodického problému pedagogickej činnosti, štruktúra atestačnej práce

3.       Úspešná záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania  - obsah prezentácie - Projekt riešenia odborno-metodického problému pedagogickej činnosti, štruktúra atestačnej práce

 

Personálne zabezpečenie vzdelávacieho programu:

Garant vzdelávacieho programu:

PaedDr. Jarmila Jakálová, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko, Horná 97, Banská Bystrica - učiteľka kontinuálneho vzdelávania s druhou atestáciou

 

Lektori: učitelia kontinuálneho vzdelávania s druhou atestáciou

Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávacieho programu:

Finančné zabezpečenie:

Náklady spojené so vzdelávaním budú financované z národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl  ako súčasť  reformy vzdelávania a z prostriedkov rozpočtu MPC Bratislava.

Cestovné náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám.

 

Materiálne a technické zabezpečenie vzdelávania pre 1 vzdelávaciu skupinu:

Štandardná miestnosť pre 20 - 30 účastníkov, dataprojektor, PC, biela flipčartová tabuľa, 30 ks flipčartových papierov a fixky.

Informačné zabezpečenie:

Bezplatne bude účastníkom poskytnutý dištančný text v elektronickej forme a študijný text v tlačenej forme

Odporúčané zdroje:

1.       Postup a formálna stránka práce

§  Turek, I.: Ako písať záverečnú prácu. Bratislava, MPC 2005. 28 s.

§  Mäsiar, P., Kvapil, R. : Ako písať záverečné práce. Bratislava, MCMB 2010, 32 s.

§  Katuščák, D: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava, Stimul 1998. 117 s.

§  Meško, D. – Katuščák, D. a kol.: Akademická príručka. Martin, Osveta 2004. 316 s.

2.       Metodológia výskumu:

§  Novák, M.: Metodológia pedagogického skúmania. Banská Bystrica, MPC 2003. 52 s.

§  Zelina, M.: Príručka na uskutočnenie pedagogického prieskumu, výskumu, experimentu, na napísanie práce z oblasti pedagogiky, pedagogickej psychológie. Bratislava, MCMB 1995. 29 s.

§  Turek, I.: Učiteľ a pedagogický výskum. Bratislava, MC 1998. 120 s.

§  Ondrejkovič, P.: Úvod do metodológie sociálnych vied. Základy metodológie kvantitatívneho výskumu. Bratislava, Regent 2005. 174 s.

§  Surynek, A. – Komárková, R. – Kašparová, E.: Základy sociologického výzkumu. Praha, Management Press 2001. 160 s.

§  Strauss, A. – Corbinová, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, Albert 1999. 228 s.

§  Silverman, D.: Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava, Ikar 2005. 327 s.

§  Kőbőlová, E. – Rőtling, G. – Sihelsky, B.: Príručka na uskutočnenie pedagogického prieskumu. Banská Bystrica, MPC 2006. 28 s.

§  Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha, Portál 2005. 408 s.

§  Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha, Portál 2006. 584s.

3.       Téma (problematika) atestačnej práce

§  Literatúra k tomuto bodu závisí na téme, výbere autora práce a konzultantovi.

 

Návrh počtu kreditov:    bez kreditov

 

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4