Edukačný portál >
Vzdelávací program

Inovácie v riadení materskej školy

Kategória: Vzdelávanie manažmentu
Skratka: IvrMS
Platnosť od: 1. 6. 2012
Platnosť do: 1. 10. 2019
Rozsah v hodinách:   60
Počet dní vzdel.: 5
 

 

Program kontinuálneho vzdelávania

 

 

Inovácie v riadení materskej školy

 

 

 

 

 

Názov vzdelávacieho programu:


Inovácie v riadení materskej školy.

 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:

Potreba realizovať inovačné vzdelávanie zamerané na zvýšenie právneho vedomia riaditeľa, rozvíjanie tvorivej osobnosti a profesijných kompetencií vedúceho pedagogického zamestnanca vyplýva z požiadaviek praxe, z inšpekčných zistení Štátnej školskej inšpekcie a z legislatívnych požiadaviek zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 390/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“).  

Predkladaný vzdelávací program nadväzuje na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a zohľadňuje profesijné štandardy vedúceho pedagogického zamestnanca – učiteľa predprimárneho vzdelávania.

Predkladaný vzdelávací program bude realizovaný formou prezenčných hodín, ale i formou plnenia dištančných úloh. Poskytuje priestor na overenie si nových informácií v praxi a následnú možnosť diskutovať o nich s lektorom.

 

Druh kontinuálneho vzdelávania:

Funkčné inovačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania:

Kombinovaná – prezenčná 40 hodín, dištančná 20 hodín

Ciele:

Hlavný cieľ:

Obnovenie a zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl.

 

Špecifické ciele                   

-          orientovať sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na riadenie materskej školy.

-          navrhnúť riešenia vybraných problémov riadenia materskej školy v súlade so všeobecne záväznými predpismi,

-          formulovať východiská a zásady autoevalvácie školského vzdelávacieho programu.

-          navrhnúť autoevalvačný plán školského vzdelávacieho programu.

-          navrhnúť proces riadenia zmeny vo vzťahu k zisteniam z analýzy procesov výchovy a vzdelávania,

-          posúdiť kompetencie pedagogických zamestnancov školy vo vzťahu k cieľom ŠkVP a profesijným štandardom,

-          vytvoriť kompetenčný profil pedagogických zamestnancov materskej školy,

-          navrhnúť systém hodnotenia pracovného výkonu a systém odmeňovania pedagogických zamestnancov materskej školy,

-           navrhnúť ročný plán kontinuálneho vzdelávania vychádzajúci zo vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov materskej školy,

-          aplikovať východiská autodiagnostiky do plánu vlastného profesijného rozvoja vedúceho pedagogického zamestnanca.

 

Obsah vzdelávacieho programu:

 

Modul 1: Normatívne riadenie materskej školy: 

Téma

Forma

Počet hodín

Aktuálne právne predpisy súvisiace s riadením materskej školy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

prezenčne

8

Aplikácia aktuálnych otázok z riadenia materskej školy v súlade s požiadavkami z praxe

Výstup dištančnej časti: (napríklad: plán adaptácie prijatého dieťaťa, plán realizácie školy v prírode, plán spolupráce s poradnými orgánmi a pod.)

dištančne

4

Spolu

            P/8

D/4

 

Modul 2: Riadenie  procesov výchovy a vzdelávania

Téma

Forma

Počet hodín

Východiská autoevalvácie školského vzdelávacieho programu.

prezenčne

8

Výstup dištančnej časti: Autoevalvačný plán v materskej škole.

dištančne

6

Manažérske a komunikačné zručnosti potrebné na riadenie procesov výchovy a vzdelávania v materskej škole.

prezenčne

8

Spolu

            P/16

D/6

 

Modul 3: Hodnotenie a rozvoj pedagogických zamestnancov školy

Téma

Forma

Počet hodín

Úvod do inovácií v personálnom riadení školy a školského

Zariadenia.

Tvorba kompetenčného profilu pedagogických zamestnancov materskej  školy.

prezenčne

8

Výstup dištančnej časti: Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca materskej školy

dištančne

6

Systém hodnotenia pracovného výkonu a systém odmeňovania pedagogických zamestnancov materskej školy

Plánovanie kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov materskej školy

Autodiagnostika a plán vlastného profesijného rozvoja vedúceho pedagogického zamestnanca.

prezenčne

8

Výstup dištančnej časti: Plán kontinuálneho vzdelávania materskej školy

dištančne

4

Spolu

            P/ 16

D /10

 

Hlavné témy obsahu modulov môžu byť aktualizované s ohľadom na zmeny v systéme

vzdelávania, alebo adaptované podľa regionálnych špecifík v rozsahu maximálne do 30%

hodinovej dotácie modulu pri dodržaní cieľov modulu.

 

Profil absolventa: Absolvent by mal mať schopnosť:

-          uplatňovať všeobecne záväzné predpisy v riadení materskej školy,

-          tvoriť strategický plán školy,

-          riadiť procesy realizácie štátneho a školského vzdelávacieho programu,

-          tvoriť systém hodnotenia a odmeňovania pedagogických zamestnancov materskej školy,

-          tvoriť systém rozvoja ľudských zdrojov,

-          profesijného rastu a rozvoja,

-          identifikovať sa s profesijnou rolou a organizáciou.

 

Rozsah vzdelávacieho programu:

60 hodín – prezenčne 40 hodín, dištančne 20 hodín

 

Trvanie vzdelávacieho programu:

najviac 12 mesiacov

 

Bližšie určená kategória pedagogických zamestnancov podkategória pedagogických zamestnancov, kariérový stupeň, kariérová pozícia:

Kategória pedagogických zamestnancov: -

 

Podkategória pedagogických zamestnancov: -

 

Kariérová pozícia:

vedúci pedagogický zamestnanec

 

Karierový stupeň:

- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

 

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v kariérovej pozícii vedúci pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Uchádzač sa preukáže osvedčením o prvej atestácii, príp. jej náhrady a osvedčením o absolvovaní funkčného vzdelávania        

Na kontinuálne vzdelávanie  bude zaradený uchádzač na základe písomnej prihlášky.  Prihláška musí byť potvrdená riaditeľom školy, ktorý svojím podpisom potvrdí správnosť údajov a zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie. Riaditeľovi prihlášku potvrdzuje zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie, oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie posúdi poskytovateľ na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi ako dôkaz preukázania požadovanej kvalifikácie uchádzača.

 

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:

1. zriaďovateľom (pre riaditeľa),

2. riaditeľom (pre ostatných vedúcich zamestnancov)

 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

Funkčné inovačné vzdelávanie sa končí záverečnou prezentáciou a pohovorom z obsahu vzdelávacích blokov pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Obsahom prezentácie je výstup z  1. – 3. vzdelávacieho bloku vzdelávania podľa voľby účastníka.  O absolvovaní vzdelávania vydá vzdelávacia organizácia osvedčenie.

 

Požiadavky na ukončovanie:

1.       účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,

2.       splnenie všetkých úloh  z dištančnej formy vzdelávania,

3.       Úspešná záverečná prezentácia a pohovor z obsahu vzdelávacích blokov. Záverečná prezentácia je v účastníkom vybranej forme a dohodnutom rozsahu z obsahu modulov 1 – 3.

Personálne zabezpečenie:

Garant vzdelávacieho programu:

PaedDr. Silvia Mináriková, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie s druhou atestáciou, Metodicko – pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, Garant spĺňa požiadavky § 43 ods. 3 a 4 zákona č. 317/2009 Z. z v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

 

Lektori vzdelávacieho programu:

Pedagogickí zamestnanci Metodicko-pedagogického centra – učitelia pre kontinuálne vzdelávanie.

Externí spolupracovníci: napr. riaditelia škôl, zástupcovia riaditeľa, zamestnanci KŠU a ŠŠI, odborníci na právne otázky, učitelia VŠ.

 

Finančné  zabezpečenie:

Náklady spojené so vzdelávaním budú financované z rozpočtu MPC a projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. Vysielajúca organizácia alebo účastník hradí náklady na cestovné.

 

Materiálne zabezpečenie:

Kancelárske potreby (flipchartové papiere, fixky), učebné zdroje (študijné texty, pracovné listy...), prezentačné vybavenie (tabuľa, flipchartový papier, fixky...)

 

Technické a informačné zabezpečenie: notebook s pripojením na internet a dataprojektor pre lektora

 

Návrh počtu kreditov

Za toto vzdelávanie nie je možné získať kredity (podľa § 13 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.445./2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických a odborných zamestnancov.