Edukačný portál >
Vzdelávací program

Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní

Kategória: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Skratka: OvP
Platnosť od: 10. 7. 2012
Platnosť do: 31. 12. 2017
Rozsah v hodinách:   25
Počet dní vzdel.: 3
Počet kreditov: 7
 Program kontinuálneho vzdelávania
Orientácia v priestore a priestorová predstavivost
v predprimárnom vzdelávaníITMS kód Projektu: 26410130017
ITMS kód Projektu: 26110130087

Názov vzdelávacieho programu: Orientácia v priestore a priestorová predstavivost
v predprimárnom vzdelávaní.
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:
Štátny vzdelávací program ISCED 0 – pre predprimárne vzdelávanie podporuje celostný
prístup pri rozvíjaní osobnosti dietata. V rámci tohto prístupu zohráva významnú úlohu aj
rozvíjanie priestorovej predstavivosti a orientácie v priestore, súvisiace aj s riešením
praktických úloh. Predstavivost je mimoriadne dôležitá pri zapamätávaní, teda aj pri ucení
sa., je základ všetkých dalších tvorivých cinností a pre poznávanie dietata predprimárneho
veku. Jedným z dôležitých cielov predprimárneho vzdelávania je aj podporit vztah dietata
k poznávaniu a uceniu hrou. Využívanie zaujímavých ucebných materiálov, prostredníctvom
ktorých môžeme u detí rozvíjat priestorovú orientáciu a predstavivost predstavuje ideálne
spojenie hry a pomôcky. Kreatívnym ucitelkám dáva široké možnosti pre aktívny rozvoj
kognitívnej oblasti osobnosti dietata, vrátane matematických a logických schopností, ale aj
oblasti sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej. Orientácia v priestore a priestorová
predstavivost je potrebná pre úspešné zvládanie školských povinností, napr. zvládanie
geometrie.

Rozvíjanie uvedenej tématiky v materských školách znamená:

1. Možnost vytvárania podnetného prostredia
2. Rozvíjanie kognitívnych a nonkognitívnych spôsobilostí
3. Rozvíjanie tvorivosti
4. Objavenie talentov a jedna z možností starostlivosti o ne
5. Využitie ucebných pomôcok a hier na spestrenie vzájomných kontaktov rodicov
a detí, teda rodinnej komunikácie

Druh kontinuálneho vzdelávania:

Aktualizacné
Forma kontinuálneho vzdelávania:
Kombinovaná – prezencná 16 hodín, dištancná 9 hodín
Ciele:

Hlavný ciel:

Aktualizovat, prehlbit a rozšírit odborné a pedagogické vedomosti a zrucnosti (profesijné
kompetencie) potrebné na výkon pedagogickej cinnosti pri rozvoji matematickej gramotnosti
detí predškolského veku.

Špecifické ciele:

- Aktualizovat teoretické východiská k téme orientácia v priestore a rozvíjanie
priestorovej predstavivosti
- Prehlbit profesijné kompetencie pri práci s edukacnými a hrovými aktivitami.
- Rozšírit pedagogické zrucnosti ucitela využívat ucebné pomôcky a hry,
prostredníctvom ktorých možno danú problematiku zvládnut.

Obsah vzdelávacieho programu:
Obsah vzdelávacieho programu pozostáva z 2 tematických celkov

Tematický celok:

Téma Forma Pocet hodín
Co rozvíjat v oblasti orientácie v priestore a priestorovej
predstavivosti v predprimárnom vzdelávaní
prezencne 8
Co rozvíjat v oblasti orientácie v priestore a priestorovej
predstavivosti v predprimárnom vzdelávaní.
dištancne 9
Ako a preco rozvíjat túto oblast v predškolskom veku.
prezencne 8
Spolu
P
16/
D 9

Ucebný plán:

1.Co rozvíjat v oblasti orientácie v priestore a priestorovej predstavivosti
v predprimárnom vzdelávaní:
1. Orientácia v priestore a rozvíjanie priestorovej predstavivosti, rozvíjanie kognitívnych
a ucebných kompetencií. – nie je toto názov tematického celku?
2. Ucebné pomôcky a hry, pomocou ktorých možno danú tematiku zvládnut.
3. Oboznámenie sa s vhodnou literatúrou.
4. Edukacné aktivity a hrové cinnosti, úlohy na riešenie danej problematiky vrátane
rozvíjania EQ, sociálnych a komunikatívnych kompetencií (napr. tangramové
rozprávky)
5. Propedeutika matematických pojmov, ako napr. zhodnost, podobnost, osová
a stredová súmernost, štatistika a pod.
6. Precvicovanie základných matematických pojmov: porovnávanie, priradovanie,
triedenie, atd.
7. Zameranie sa na geometriu, aj aritmetiku
8. Možnosti zapracovania tejto tematiky do ŠkVP, napr. sútaže v skladaní tangramu
9. Spätnoväzobné tabulky na overenie úrovne zvládanej problematiky
2.Ako rozvíjat túto oblast v predškolskom veku.
1. Vymedzit výchovno-vzdelávací ciel tak, aby boli dosiahnuté ciele kognitívne,
afektívne i psychomotorické.
2. Ucit hrou tak, aby sa v hre dietata integrujúco rozvíjali všetky klúcové kompetencie.
3. Realizovat aktivizujúce motivacné metódy, tvorivý prístup k zvládaniu problematiky

Zamerat sa na:

4. Úlohy s jedným tangramom
5. Rôzne úlohy z pracovných listov.
6. Úlohy s dvomi tangramami
7. Úlohy s viacerými tangramami
8. Úlohy s kockami (velkou a malou) s vynímatelnými castami
9. Úlohy so skladacími zvieratkami
10. Spätnoväzobné informácie v tabulkách
11. V rámci tejto témy rozvíjanie „ocakávaných“ kompetencií, napr. kognitívnych
a ucebných.
12. V rámci tejto témy rozvíjanie „neocakávaných“ kompetencií, napr. cez tangramové
rozprávky podpora rozvíjania EQ, sociálnych a komunikatívnych kompetencií.
13. Možnost realizácie tematickej náplne ŠVP
S teoretickými základmi k realizácii daných tém v rámci dištancného vzdelávania, ako aj
k vypracovaniu záverecných prác sa frekventanti oboznámia v 1. tematickom okruhu „co
ucit“. V rámci dištancného vzdelávania budeme klást dôraz na získanie teoretických
poznatkov a hlavne vlastných aplikacných skúseností v pedagogickej praxi.

Rozsah vzdelávacieho programu:

- 25 hodín – prezencne 16 hodín, dištancne 9 hodín

Trvanie programu:

- najviac 10 mesiacov
Bližšie urcená kategória pedagogických zamestnancov (odborných zamestnancov),
podkategória PZ (alebo OZ); kariérový stupen, kariérová pozícia:
Kategória PZ (alebo OZ): ucitel
Podkategória PZ: ucitel pre predprimárne vzdelávanie
Kariérový stupen:
- samostatný pedagogický zamestnanec
- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
Kariérová pozícia: -
Vyucovací predmet: -

Podmienky pre zaradenie uchádzacov:
Program kontinuálneho vzdelávania je urcený pre ucitelov v podkategórii ucitel pre
predprimárne vzdelávanie, ktorí splnajú kvalifikacné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ
SR c. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Záujemcovia o vzdelávanie sa prihlásia
písomnou prihláškou v súlade s § 2 vyhlášky MŠ SR c. 445/2009 Z. z.
Spôsob ukoncovania a požiadavky na ukoncovanie:
Záverecnou prezentáciou pred lektorom a úcastníkmi aktualizacného vzdelávania
Požiadavky na ukoncovanie:
1. úcast najmenej 80 % z celkového rozsahu prezencnej formy vzdelávania,
2. prezentácia práce v rozsahu 2 -3 strán na základe vlastných skúseností,
3. výstup z dištancnej formy vzdelávania: písomné spracovanie realizácie edukacných
aktivít na rozvíjanie priestorovej predstavivosti a orientácie v priestore detí
predškolského veku vo vlastnej cinnosti.
Požiadavky na overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej
(alebo odbornej) cinnosti alebo sebavzdelávaním podla § 35 ods. 6 zákona c. 317/2009 Z.
z.
Splnenie zadaných úloh vyplývajúcich z dištancného vzdelávania, úspešné absolvovanie
záverecnej prezentácie pred trojclennou komisiou
Ucebné zdroje (odporúcaná literatúra):
ŠVP ISCED 0 – pre predprimárne vzdelávanie, Ministerstvo školstva SR
V. Hajdúková a kol.: Metodika na tvorbu ŠkVP pre materské školy
V. Uhercíková, I. Haverlík: Didaktika rozvíjania základných matematických predstáv
V. Uhercíková, I. Haverlík: Pracovné listy na rozvíjanie matematických predstáv u detí v MŠ
a ZŠ
V. Uhercíková: Hráme sa s tangramom
Okruhy tém:
Témy dištancného vzdelávania a zároven záverecných prác vzdelávania:
1. Skladáme obrázky z Tangramu-sútaž.
2. Aké obrázky z Tangramu sme vymysleli.
3. Zrkadlo-Tangram v osovej súmernosti.
4. Co sme vytvorili z 2 a viac Tangramov.
5. Tangramové rozprávky.
6. Stavebnice zo skladacích kociek-zaujímavé úlohy.
7. Ako sa ucíme orientovat sa v priestore-vlastné ucebné pomôky.
8. Rozvíjame priestorovú predstavivost-vlastné ucebné pomôcky.
9. Návrh ŠkVP s danou tematikou.
10. Rozvíjanie klúcových kompetencií v rámci danej tematiky.

Personálne zabezpecenie a garant (súhlas garanta):
Garant vzdelávacieho programu: Doc. RNDr. Viera Uhercíková, CSc., Katedra algebry,
geometrie a didaktiky matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská
dolina, 842 48 Bratislava
Lektor: lektor so skúsenostou zo vzdelávania dospelých a s preukázatelnými skúsenostami
z danej problematiky
Financné, materiálne zabezpecenie:
Z rozpoctu MPC, projektu ESF sú hradené lektorské honoráre, zabezpecenie miestností na
vzdelávanie, stravné. Vysielajúca organizácia alebo úcastník sám si hradí všetky náklady na
cestovné, náklady na použité materiály.
Kancelárske potreby (flipchartové papiere, fixky), ucebné zdroje,
Technické a informacné zabezpecenie:
Dataprojektor a notebook pre lektora
Návrh poctu kreditov:
Spolu: 7 kreditov
5 kreditov za rozsah vzdelávania
2 kredity za spôsob ukoncovania